ReadyPlanet.com
dot dot
แนวทางการสอน

แนวทางการสอน

ติวเข้าสาธิต ฝึกทำข้อสอบสาธิตแบบสถานการณ์เสมือนจริง เรียนรู้ผ่านการเล่นและสื่อการสอน(play smart) ฝึกการฟังและจับใจความ ภายใต้บรรยากาศสบายๆที่เหมาะสมกับการเรียน ติวประถมกลุ่มเล็ก ทุกวิชา
ติดตามเด็กๆในแต่ละวัน ได้ที่ FB:Jinnipa Tutor,IG:jinnipatutor นะคะ

อนุบาล
วิชาที่สอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เชาว์ สังคม และความรู้รอบตัว

 1.วิชาคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะ การคิดคำนวณและฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้
    
1.1 จำนวนนับ 1 – 100 และ 0 การบอกจำนวน การอ่าน และการเขียนตัวเลขแทนจำนวน ชื่อหลัก ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก การเปรียบเทียบจำนวน การใช้เครื่องหมาย =,, >,< การเรียงลำดับจำนวน การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 การนับลดทีละ 1
       1.2 การบวก การลบ โจทย์ปัญหา การบวกจำนวนที่มีผลไม่เกิน 100 และลบจำนวนตัวตั้ง ไม่เกิน 100 การบวก ลบ ระคน โจทย์ปัญหา
       1.3 การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง โดยใช้เครื่องวัดที่มีหน่ายไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การแก้ปัญหา
        1.4 การชั่ง การชั่งโดยใช้เครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การแก้ปัญหา
        1.5 การตวง การตวงโดยใช้เครื่องตวงที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน การแก้ปัญหา
        1.6 เวลา ช่วงเวลาในแต่ละวัน จำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ ชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์ ชื่อเดือนในหนึ่งปี และจำนวนวันในแต่ละเดือน การแก้ปัญหา
        1.7 การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต การจัดกลุ่มเรขาคณิต
        1.8 แบบรูป และความสัมพันธ์ แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มทีละ1,2,3,4,5 แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 1,2,3,4,5 แบบรูปของรูปเรขาคณิต และรูปอื่นๆ ที่สัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่าง หรือขนาด หรือสี

2.วิชาภาษาไทย
      
   2.1 ฝึกการอ่าน อ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน อ่านสะกดคำ อ่านคำ ความหมาย การผันวรรณยุกต์ ตัวเลขไทย ประโยคสั้นๆ ฝึกอภิปรายซักถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การตอบคำถาม
         2.2 ฝึกการเขียน คัดลายมือ คำ ประโยค คำคล้องจอง คำขวัญ เขียนคำ และเรื่องจากภาพ เขียนตามคำบอก เขียนถูกต้อง สวยงาม มีระเบียบ สื่อความหมายได้ รู้หลักเกณฑ์การเขียน
          2.3 ฝึกการฟัง การดู และการพูด การจับใจความสำคัญ สิ่งที่ฟังและดู การพูดแนะนำตัว การเล่าเรื่องจากประสบการณ์ การพูดแสดงความคิดเห็น ปริศนาคำทาย การสนทนา การเล่าเรื่อง ฝึกสนทนา อภิปราย ตั้งคำถาม และตอบคำถาม การพูดแสดงความรู้ ประสบการณ์ และความรู้สึก ฝึกมารยาทที่ดีในการฟัง การดู และการพูดจนเป็นนิสัยเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ฟัง ดู และพูด สามารถจับใจความอย่างถูกต้อง แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง การตอบคำถามจากเรื่องที่ฟัง และดูสนทนาตอบโต้ และพูดถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก และเล่าเรื่องจากสิ่งที่ได้ฟังและดูได้
            2.4 ใช้หลักการทางภาษาพัฒนาคำศัพท์ การสะกดคำ และแจกลูกคำ การประสมคำ การอ่านคำ การเขียนคำ การผันวรรณยุกต์ กลุ่มคำตามชนิด และหน้าที่ ประโยค การเรียงลำดับคำ การเรียงประโยคตามลำดับเหตุการณ์ คำสุภาพ การพูดทักทาย ขอบคุณ ขอโทษ การสนทนา ตัวเลขไทย การใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล เพื่อให้สามารถนำหลักการทางภาษาไทยไปใช้พัฒนาความรู้ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สื่อความหมายได้ถูกต้องชัดเจน

3.วิชาเชาว์
             
ฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างเชาว์ปัญญา สมาธิ ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง การสังเกต การใช้เหตุและผล การเชื่อมโยงความจำ การสร้างสิ่งช่วยจำ การแปลความหมายรูปภาพ การสร้างจินตนาการ เกิดความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสทางตาและมือ รายการสอน
               3.1 การสังเกต
               3.2 การใช้เหตุและผล
               3.3 การแปลความหมายจากภาพ
               3.4 ภาพอนุกรม
               3.5 ภาพซ้อน
               3.6 ความรู้รอบตัว
               3.7 หาทางออก
               3.8 การนับบล็อก
               3.9 การลำดับเหตุการณ์
               3.10 ภาพเงา
               3.11 ภาพสะท้อนกระจก

4.วิชาความรู้รอบตัว รายการสอน
            4.1 เรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็ก
              4.2 บุคคล และสถานที่ ที่แวดล้อมเด็ก
              4.3 ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆรอบตัว
              4.4 สิ่งที่เด็กมีโอกาสใกล้ชิด หรือมีปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน
              4.5 การปฏิบัติตนตามสุขอนามัย
              4.6 การรักษาความปลอดภัยของตนเอง และผู้อื่นในกิจวัตรประจำวัน
              4.7 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือ
              4.8 การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตนเอง
              4.9 การเล่นและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

              4.10 การปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ และความเป็นไทย วันสำคัญ
              4.11 การสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต

     

 

 ประถม 

การสอนครอบคลุมเนื้อหาสาระตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของแต่ละชั้นปีโดยเน้นความรู้พื้นฐาน ความเข้าใจที่ชัดเจน ฝึกการอ่านทำความเข้าใจโจทย์ วิเคราะห์โจทย์ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาโจทย์ทุกรูปแบบอย่าง มีประสิทธิภาพและเพิ่มเติมเนื้อหาในระดับชั้นที่สูงขึ้น ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน การเรียนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญโดยเรียนกลุ่มเล็ก หรือจัดกลุ่มตามความต้องการของ นักเรียน  

 
Free นาฬิกาน่ารัก