ReadyPlanet.com
dot dot




JINNIPA TUTOR ติวเข้าสาธิต

 


โรงเรียนกวดวิชา จิณห์นิภา
 

ครูแมว
การศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่ 
55109000280091
 


โรงเรียนกวดวิชาจิณห์นิภา
 อยู่ในซอยติวานนท์ 24
เข้ามาในซอยเลี้ยวขวาเข้าซอยติวานนท์ 24 แยก 1/2 ขับตรงมาเรื่อยๆ โรงเรียนอยู่ซ้ายมือค่ะ

 

ติวเข้าสาธิต ข้อสอบสาธิต ฝึกทำข้อสอบสาธิตแบบสถาณการ์เสมือนจริง เรียนรู้ผ่านการเล่นและสื่อการสอน(play smart) ฝึกการฟังและจับประเด็น ภายใต้บรรยากาศที่สบายๆของสถานที่ทั้งผู้ปกครองและน้องๆ

 

เตรียมความพร้อม เพื่อความสำเร็จของลูก ในการสอบเข้าโรงเรียนสาธิต ผู้ปกครองท่านใดสนใจหรือมีความสงสัยเกี่ยวกับการเรียน การเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนสาธิต โทรปรึกษาครูแมวที่เบอร์ 0811716859 ได้นะคะ

 

                การเรียนการสอน  เน้นความเข้าใจ แก้ปัญหาและคิดได้เอง ฝึกสมาธิ โดยสอนให้นักเรียนปฏิบัติจริง หรือได้เห็นของจริง ก่อนที่จะทำแบบทดสอบ เช่น การนับกล่องว่ามีกี่ใบ นักเรียนก็จะได้เล่นเกมส์นับบล็อกไม้ก่อนจนชำนาญ และนึกภาพกล่องที่ถูกซ่อนอยู่ได้ เมื่อเล่นเกมส์แล้วจึงจะทำแบบทดสอบ เป็นต้น 
                        ฝึกการฟัง การจับใจความสำคัญของเรื่อง และประมินผลทุกครั้งที่มาเรียน 

 








Free นาฬิกาน่ารัก